WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW 2023/24

 

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW


I. Informacje ogólne  

1. VII Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników to konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych organizowany w roku szkolnym 2023/2024. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:  

1) klasy 1–3 szkół podstawowych;  

2) klasy 4–6 szkół podstawowych;  

3) klasy 7–8 szkół podstawowych.  

4. Cele konkursu:  

1) kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;  2) promocja czytelnictwa;  3) tworzenie społeczności aktywnych czytelników;  4) wzmacnianie wychowawczej roli rodziny oraz integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury;  5) wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;  6) promocja klasyki i współczesnej literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;  7) upowszechnianie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;  8) wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;  9) aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;  10) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (strona www, media społecznościowe, serwery bazodanowe, formularze online) w procesach edukacyjnych, w tym promocji czytelnictwa;  11) promocja nowości wydawniczych oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;  12) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;  13) kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;  14) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów, w tym doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i kreatywnej pracy z tekstem. 

5.  Organizatorzy konkursu:  

1) Stowarzyszenie „Wielka Liga”;  2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach;   3) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;  4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach; 5) Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach;  6) Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach. 7) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.   

6. Przedstawiciele wyżej wymienionych Organizatorów tworzą Komitet Organizacyjny decydujący o przebiegu konkursu. 

7. Współorganizatorzy regionalni konkursu: Koordynatorzy Wojewódzcy, Koordynatorzy Powiatowi i Koordynatorzy Placówek. 

8. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu: www.wielkaliga.pl.    

II.  Zgłoszenia do konkursu – placówki    

1. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe oraz biblioteki publiczne z całej Polski, z województw, w których działają Koordynatorzy Wojewódzcy i z powiatów, w których działają Koordynatorzy Powiatowi. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.  

2. Placówki zgłaszają, w jednym formularzu zgłoszeniowym, swoich przedstawicieli (maksymalnie trzech) zwanych Koordynatorami Placówki. 

3. Koordynatorzy Placówki wypełniają jeden wspólny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu www.wielkaliga.pl. Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz zgłoszeniowy Koordynatorzy Placówki przesyłają na adres e-mail właściwego Koordynatora Powiatowego od 23 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.  (lista Koordynatorów Powiatowych jest dostępna na stronie internetowej konkursu).  

4. Na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego Koordynator Powiatowy rejestruje placówkę (szkołę/bibliotekę publiczną) oraz wprowadza jej dane do elektronicznego systemu obsługi konkursu – platformy Wielkiej Ligi Czytelników (WLC).  

5. Każdy Koordynator Placówki zarejestrowanej przez Koordynatora Powiatowego otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie WLC. Na koncie tym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy konkursowych oraz materiały dotyczące konkursu. Koordynatorzy Placówek będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki na platformie WLC.    

III. Zgłoszenia do konkursu – uczestnicy  

1. Uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do Koordynatora swojej placówki lub do biblioteki publicznej biorącej udział w konkursie.  

2. Uczestnicy rejestrowani są na platformie WLC przez Koordynatorów Placówek na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest podanie indywidualnego adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika na platformie WLC.  

3. Każdy Uczestnik zarejestrowany przez Koordynatora Placówki otrzymuje wiadomość  e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie WLC. Na koncie tym będą umieszczone wyniki uczestnika wprowadzane przez Koordynatora.   

IV. Przebieg konkursu 

1. Konkurs przebiega w trzech etapach:  

1) Etap pierwszy (szkolny/biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.  

2) Etap drugi (test półfinałowy) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.  

3) Etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał).  

2. Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze. 

1) Etap pierwszy rozpoczyna się 23 października 2023 r. i trwa do 1 marca 2024 r.  

2) Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielkaliga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi Placówki.  

3) Koordynator Placówki wpisuje dane uczestników na platformę WLC.  

4) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych z listy tytułów wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu jest zdobycie minimum pięciu sprawności.  

5) Organizatorzy WLC udostępniają na platformie WLC Koordynatorom Placówek elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez nich książek.  

6) Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.  

7) Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność. Koordynator Placówki wprowadza informacje o uzyskanych przez uczniów sprawnościach na platformę WLC.  

8) Uczestnik konkursu rozwiązuje test do danej książki tylko raz.  

9) Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie, rozwiązywać testy do innych książek i zdobywać sprawności.  

10) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.  

11) Koordynator Placówki przyjmuje od uczniów rozwiązane testy pierwszego etapu do 1 marca 2024 r.  

12) Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: - zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana    placówka; - napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki. 

13) W kolejnym etapie konkursu – teście półfinałowym, mogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą minimum 5 sprawności. 

14) Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego. Dyplomy zostaną wręczone przez Koordynatora Placówki. Dyplom Aktywnego Czytelnika otrzymają uczestnicy, którzy zdobyli minimum 5 sprawności.  

3. Etap drugi konkursu – test półfinałowy.  

1) Termin etapu drugiego (testu półfinałowego) - 14 marca 2024 r.   2) Etap drugi odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury.  3) Test półfinałowy będzie dotyczył znajomości treści książki, wskazanej przez Komitet Organizacyjny, innej dla każdej kategorii.  4) Tytuły książek zostaną udostępnione na stronie konkursu www.wielkaliga.pl. 5) Koordynator Placówki przeprowadza test półfinałowy udostępniony przez Organizatorów. 6) Po przeprowadzeniu testu półfinałowego placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu ogólnopolskiego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–3, kl. 4–6 i kl. 7–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście półfinałowym, ale nie mniej niż 80% punktów. 7) W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator Placówki przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną). 8) Komitet Organizacyjny przesyła wyniki testu finałowego do Koordynatorów Wojewódzkich, którzy rozsyłają je Koordynatorom Powiatowym. Koordynatorzy Powiatowi natomiast przesyłają wyniki testu do Koordynatorów Placówek.  9) Uczestnicy etapu trzeciego otrzymają dyplomy. 

Przyznane zostaną następujące tytuły:  

a) za zajęcie I miejsca – Mistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;  

b) za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 80% do 89% punktów w teście finałowym;  

c) za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 70% do 79% punktów w teście finałowym; 

d) za udział - Finalista VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników – dla uczestników, którzy zdobędą poniżej 70% punktów w teście finałowym.  

V. Postanowienia końcowe  

1. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników są nieodwołalne.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu w wypełnione formularze konkursowe wszystkich etapów Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.wielkaliga.pl. 

3. Pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące realizacji konkursu należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego WLC na adres: ko@wielkaliga.pl.   

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Koordynatorów i uczestników konkursu na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów konkursu w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.).          

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

LEKTURA NA ŚCIANIE