REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH     1. Podręczniki lub materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.   Podręczniki  lub materiały edukacyjne są wypożyczane  uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
                     
3. Wypożyczenia dokonuje nauczyciel bibliotekarz podejmując współpracę z nauczycielem wychowawcą. Wychowawca jest odpowiedzialny za rozdysponowanie podręczników i wypełnienie druku stanu wypożyczeni wg numeru inwentarza.

4.   Rodzice/prawni opiekunowie podpisują oświadczenie (druk w załączeniu), potwierdzające znajomość REGULAMINU WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  zobowiązują się do właściwego korzystania z wypożyczonych  podręczników lub materiałów  edukacyjnych, a także ich  zwrotu we wskazanym terminie. 

5.  Druk podpisanego oświadczenia pozostaje w bibliotece wraz z wykazem uczniów, przy których składają podpis oświadczający.

6.   Podręczniki  lub materiały edukacyjne  są wypożyczane uczniom nie później  niż 14 września danego  roku szkolnego. 

7.  W wyjątkowych sytuacjach wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

8.  Podręczniki lub materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów,  przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

9.   Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walor użytkowy i estetyczny, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem1.

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń lub rodzic/prawny opiekun  jest zobowiązany poinformować o tym fakcie  nauczyciela wychowawcę        i nauczyciela bibliotekarza oraz jest zobowiązany do wpłaty należności za zniszczone, bądź zagubione podręczniki (materiały edukacyjne) na podany poniżej nr konta2 w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień sierpnia danego roku szkolnego. 

11.  Zapis pkt. 10  nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika lub materiału  edukacyjnego po jego trzyletnim użytkowaniu.
_________________________________________________________________________________                                                            
1 W tym celu podręcznik należy oprawić w okładkę nieinwazyjną oraz podpisać (metryczka       z tyłu podręcznika).

2 Nr konta do wpłaty należności za zniszczone bądź zagubione podręczniki lub materiały         edukacyjne:
                                                                                      
konto nr 62 1050 1214 1000 0023 5611 5606

W tytule wpłaty należy wpisać: za zniszczony/e lub zagubiony/e podręcznik(i), z jakich przedmiotów, imię i nazwisko dziecka oraz klasa, do której dziecko uczęszczało.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ PODRĘCZNIKI SZKOLNE?

WZÓR ETYKIETY ZWROTNEJ PODRĘCZNIKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

"BOOKSHELF TOUR" - WYCIECZKA PO REGALE Z KSIĄŻKAMI