REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


ZAŁĄCZNIK NR 4 
DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY
NR 14/2018 Z dn. 13.09.2018r.

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 im. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
     Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory, stwarza warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się. Umożliwia posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, której użytkownikami (czytelnikami) są uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. Mają oni prawo do korzystania ze zbiorów i innych dokumentów bibliotecznych w czasie godzin pracy biblioteki ustalanych zgodnie z organizacją każdego roku szkolnego.

II. FUNKCJE BIBLIOTEKI

§ 2
1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole pełniąc jednocześnie funkcję ośrodka informacyjnego dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców.
3. Jest miejscem organizowania różnorodnych działań rozwijających  wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, szczególnie w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej, w tym uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

III. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

§ 3
1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły
2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń, z których jedno pełni funkcję czytelni i wypożyczalni.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
- wydawnictwa informacyjne,
- podręczniki i materiały edukacyjne,
- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
- literaturę popularnonaukową i naukową,
- wybrane pozycje z literatury pięknej,
- wydawnictw albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli (wg potrzeb),
- podstawowe wydawnictwa wspierające nauczycieli w procesie dydaktycznym
  i wychowawczym,
- materiały audiowizualne.
b) struktura szczegółowa zbiorów związana jest z profilem szkoły, zainteresowaniami użytkowników oraz czynnikami środowiskowymi, lokalnymi i regionalnymi,
c) rozmieszczenie zbiorów uzależnione jest od możliwości lokalowych biblioteki (literatura piękna - w układzie działowym, literatura popularno-naukowa wg UKD, lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg klas, księgozbiór podręczny – w czytelni i pomieszczeniu bibliotecznym); w czytelni umożliwiony jest bezpośredni dostęp do nowości bibliotecznych,
d) czasopisma przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w klasopracowniach przedmiotowych,
e) księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są w czytelni i na zajęcia w klasopracowniach.
4. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.
5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Udostępnianie zbiorów na okres wakacji i ferii zimowych regulują osobne postanowienia (jak w załączniku nr 1 REGULAMINU PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ),
6. Czas pracy biblioteki szkolnej ustalony jest z dyrektorem szkoły.
7. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

§ 4
1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c) udzielania informacji,
d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
f) informowania nauczycieli i wychowawców w oparciu o obserwacje i prowadzoną statystykę o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,
h) diagnozowania zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
i) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. W ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem szkoły i jej potrzebami,
b) ewidencji zbiorów wg obowiązujących przepisów,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
e) organizacji udostępniania zbiorów,
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, zestawień bibliograficznych, i in.),
3. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny jest za:
a) stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b) współpracę z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
c) opiekę nad zespołem uczniów współpracujących z biblioteką,
d) sporządzenie rocznego planu pracy, harmonogramu zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
e) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej oraz rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytków, kart akcesyjnych czasopism, ewidencji wypożyczeń,
f) doskonalenie warsztatu pracy,
g) prowadzenie zajęć z uczniami o różnych potrzebach czytelniczych.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

§ 5
1. Czytelnicy mają prawo do:
a) bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki,
b) jednorazowego wypożyczenia 3 książek na okres dwóch tygodni (w uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń),
c) rezerwacji wybranych pozycji,
d) uzyskania porady czytelniczej i bibliograficznej,
e) wolnego dostępu do zbiorów wyznaczonych do tego celu w czytelni,
f) rozwijania własnych zainteresowań i doskonalenia się poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji
g) przygotowania się do konkursów, olimpiad i na bieżąco do lekcji,
h) odrabiania zadań domowych i realizacji innych celów edukacyjnych,
i) wyciszania się i odpoczynku w kąciku relaksu z książką,
j) udziału w konkursach, akcjach i zabawach w ramach „wesołej czytelni”,
k) współorganizacji i udziału w spotkaniach i imprezach czytelniczo-edukacyjnych,
l) korzystania z „Małego CIM” w celach edukacyjnych i dla relaksu,
ł)    współpracy z biblioteką szkolną w ramach grupy „łączników bibliotecznych”,
m) nagród przyznawanych na koniec roku szkolnego za aktywny udział w pracach bibliotecznych oraz czytelnictwo.
2. Do obowiązków czytelników należy:
a) zapoznanie się z REGULAMINEM PRACY BIBLIOTEKI SZKLNEJ oraz załącznikami regulującymi porządek korzystania z wypożyczalni, czytelni, „Małego CIM” i określającymi zasady współpracy      z biblioteką szkolną,
b) szanowanie wypożyczonych zbiorów i informowanie nauczyciela bibliotekarza o zauważonych uszkodzeniach,
c) terminowe zwracanie wypożyczonych zbiorów lub dokonywanie prolongaty; czytelnicy przetrzymujący książki mogą zostać ukarani poprzez:
- pisemne powiadomienie rodziców (korespondencja w dzienniku elektronicznym),
- wpis negatywnej uwagi do dziennika elektronicznego,
- nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika elektronicznego,
- okresowe wstrzymanie wypożyczeń,
d) poinformowanie nauczyciela bibliotekarza o fakcie ewentualnego zniszczenia lub zagubienia zbioru; czytelnik zobowiązany do wspólnego ustalenia sposobu zrekompensowania straty,
e) ciche i kulturalne zachowywanie się w wypożyczalni i czytelni,
f) zwrócenie wszystkich wypożyczonych książek do końca maja każdego roku szkolnego,
g) przestrzeganie ogólnych zasad BHP w pomieszczeniach bibliotecznych szczególnie podczas pracy z komputerem (przestrzeganie przepisów związanych z obsługą urządzeń elektronicznych),
h) uzyskanie potwierdzenia zwrotu wszystkich materiałów przez czytelnika opuszczającego szkołę (wypełnienie karty obiegowej przez nauczyciela bibliotekarza potwierdzonej podpisem).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6
      Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych wszystkich użytkowników. Zaprasza rodziców i nauczycieli do  współtworzenia aktywności czytelniczej i informuje o jej efektach, prowadzi akcję podręcznikową udokumentowaną w oddzielnym regulaminie. Jest  otwarta na współpracę z różnymi podmiotami środowiska lokalnego, w tym z innymi bibliotekami.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.


NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ                                                                   DYREKTOR SZKOŁY

     mgr Grażyna Kubica                                                                       mgr Marzenna Widuch

Załącznik nr 1

REGULAMIN PORZĄDKOWY WYPOŻYCZALNI

1. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami biblioteki i godzinami jej pracy.
2. Uczniowie klas pierwszych mogą wypożyczać zbiory po uroczystości PASOWANIA NA CZYTELNIKA; do tego momentu mogą korzystać ze zbiorów jedynie w czytelni.
3. Wypożyczeń dokonuje się przy stanowisku specjalnie wyznaczonym do tego celu. Uczniowie nie przebywają w wypożyczalni, a zbiory z regałów podaje bibliotekarz.
4. W trakcie wypożyczeń nauczyciel bibliotekarz służy poradą czytelniczą i bibliograficzną.
5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia ich posiadania (prolongaty).
6. Czytelnicy przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. mogą wypożyczyć jednorazowo do 5 książek na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia ich posiadania.
7. Wypożyczonych zbiorów nie można samowolnie oddawać innemu czytelnikowi, zostawiać obok biblioteki i innych miejscach w szkole (zwrot jak i wcześniejsze wypożyczenie każdego zbioru musi być odnotowane przez nauczyciela bibliotekarza).
8. Każdy czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone zbiory, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia zbioru, czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza i wspólnie ustalić sposób zrekompensowania straty.
10. Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie zbiory muszą być zwrócone.
11. Niezastosowanie się do powyższych ustaleń lub dłuższe przetrzymywanie zbiorów bez poinformowania bibliotekarza, może spowodować pisemne powiadomienie o tym fakcie rodziców, nagana wychowawcy klasy, wpis negatywnej uwagi do dziennika lekcyjnego oraz tymczasowe zawieszenie wypożyczeń.
12. Czytelnicy z najwyższą liczbą wypożyczeń mogą zostać nagrodzeni pod koniec danego roku szkolnego.
13. Nauczyciel bibliotekarz umożliwia uczniom wypożyczenia zbiorów na okres wakacji szkolnych wg następujących zasad:
a) z wakacyjnego wypożyczenia mogą skorzystać jedynie ci czytelnicy, którzy zwrócili wypożyczone w ciągu roku szkolnego zbiory w wyznaczonym terminie i nie posiadają żadnych innych zaległości,
b) wakacyjnych wypożyczeń można dokonać w ostatnim tygodniu roku szkolnego,
c) na okras wakacji można wypożyczyć jednorazowo do 5 książek,
d) zbiory należy zwrócić w ostatnim tygodniu sierpnia – w nieprzekraczalnym terminie do 31. sierpnia danego roku kalendarzowego.
Załącznik nr 2

REGULAMIN PORZĄDKOWY CZYTELNI

1. W czytelni obowiązuje ciche i kulturalne zachowanie oraz zakaz jedzenia i picia.
2. Jednocześnie w czytelni może przebywać tyle osób, ile jest miejsc siedzących.
3. Do czytelni nie wolno wchodzić w kurtkach, płaszczach itp., a tornistry należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
4. Obecność każdego czytelnika powinna być odnotowana na „karcie obecności w czytelni”.
5. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do regałów i zbiorów bookcrossingowych. Po skorzystaniu z wybranej pozycji należy ją odłożyć w to samo miejsce GRZBIETEM NA ZEWNĄTRZ!
6. Pozycje z księgozbioru podręcznego oraz z wypożyczalni podaje nauczyciel bibliotekarz.
7. Czytelnia to miejsce, w którym można:
a) rozwijać własne zainteresowania i doskonalić się - korzystać z różnych źródeł informacji przygotowując się do konkursów i olimpiad, na bieżąco do lekcji, odrabiać zadania domowe i realizować inne cele edukacyjne,
b) wyciszyć się i odpoczywać,
c) brać udział w konkursach, akcjach i zabawach w ramach „wesołej czytelni”,
d) współorganizować i brać udział w spotkaniach i imprezach czytelniczo-edukacyjnych.

Załącznik nr 3

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO I INTERNETU „MAŁE CIM”

1. Czytelnicy mogą korzystać z komputerów w czytelni tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
2. Przy stanowisku komputerowym pracuje wyłącznie jedna osoba.
3. Podczas pracy z komputerem należy zachować spokój, sumiennie wykonać pracę utrzymując stanowisko w należytym porządku.

4. Nie wolno:
a) przesuwać sprzętu i dotykać ekranu monitora,
b) pić i spożywać posiłków,
c) wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego,
d) instalować żadnego własnego oprogramowania, zapisywać i kopiować programów na własne nośniki,
e) włączać i wyłączać komputerów bez zgody nauczyciela!

5. Czytelnicy pracując z komputerem wykorzystują głównie zasoby wyszukiwarek Internetowych do poszukiwania wiedzy (przygotowując się do lekcji, konkursów in. zadań) oraz własną pocztę elektroniczną. Dla relaksu korzystają z gier już zainstalowanych.
6. Korzystający z wyszukiwarek Internetowych są zobowiązani do wpisania adresów stron, tematów lub zagadnień poszukiwanej wiedzy.
7. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
8. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP związane z obsługą urządzeń elektronicznych.
9. Czytelnik łamiący powyższy regulamin może zostać wyproszony z czytelni.

Załącznik nr 4

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU ŁĄCZNIKÓW BIBLIOTECZNYCH
(AKTYWU BIBLIOTECZNEGO)

1. Uczniowie Aktywu Bibliotecznego są łącznikami biblioteki szkolnej z zespołem klasowym i wychowawcą.
2. Członkowie Aktywu współuczestniczą w życiu bibliotecznym na zasadzie dobrowolności angażując się w proste prace biblioteczno-techniczne, prace związane z obsługą czytelników, dbałością o księgozbiór, estetykę pomieszczeń bibliotecznych, współorganizację zabaw czytelniczych, konkursów i imprez kulturalno-czytelniczych, wspomaganie procesu czytelniczego młodszych kolegów, promowanie czytelnictwa w szkole.
3. Członkowie Aktywu Bibliotecznego upoważnieni są do:
a) doradztwa czytelniczego,
b) wyproszenia uczniów łamiących regulamin,
c) zwiększonego limitu wypożyczeń – do 5 książek jednorazowo,
d) comiesięcznej analizy stanu czytelnictwa w swojej klasie na podstawie klasowej kartoteki,
e) współredagowania ściennej gazetki bibliotecznej i ekspozycji ogłoszeń dotyczących wydarzeń i imprez kulturalnych w mieście (wg potrzeb).
4. Łącznicy biblioteczni, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki zostają nagrodzeni na koniec roku szkolnego.


Popularne posty z tego bloga

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ PODRĘCZNIKI SZKOLNE?

WZÓR ETYKIETY ZWROTNEJ PODRĘCZNIKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

"BOOKSHELF TOUR" - WYCIECZKA PO REGALE Z KSIĄŻKAMI