PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 im. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/21


§ 1.

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki określa warunki i zasady bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników.
 2.  Procedura obowiązuje wszystkich czytelników Biblioteki Szkolnej, którymi są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
 3. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na okres 10 dni i wyłączenie z użytkowania zbiorów.

§ 2.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. W celu bezpiecznej obsługi czytelnika nauczyciel bibliotekarz powinien nosić osłonę nosa i ust oraz dezynfekować ręce lub nosić rękawice ochronne.
 2. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki czytelnik zobowiązany jest do: 
 • noszenia maski ochronnej, 
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do wypożyczalni, 
 • zachowania dystansu przestrzennego - bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 m – 2 m pomiędzy odwiedzającymi Bibliotekę Szkolną, co w konsekwencji ogranicza liczbę wypożyczających do czterech osób przebywających w wyznaczonych miejscach w przestrzeni bibliotecznej (przed biblioteką i w wypożyczalni).                                                                          
 1. Na czas pandemii wolny dostęp do księgozbioru nie jest możliwy. Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 2. Zbiory biblioteczne będą udostępniane na okres trzech tygodni, lektury na cztery.
 3. Wypożyczenie zbiorów bibliotecznych odbywa się tylko na zewnątrz, do domu.
 4. W sytuacji  wymagającej skorzystania ze zbiorów specjalnych Biblioteki Szkolnej (wypożyczanych tylko na miejscu) czytelnik będzie mógł skorzystać po konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności jak zasłonięte nos i usta i zdezynfekowane ręce. Udostępnione w ten sposób materiały będą musiały przejść obowiązkowy okres kwarantanny (min. 3 dni).
 5. Działalność czytelni stacjonarnej zostaje częściowo zawieszona. Z jej zasobów (tradycyjnych i elektronicznych) uczniowie klas IV-VIII będą mogli skorzystać tylko na dużych przerwach, a uczniowie klas I-III po uzgodnieniu stałego terminu z wychowawcą.
 6. Jednorazowo w czytelni może przebywać do pięciu czytelników – w tym dwóch przy stanowiskach komputerowych.
 7. Rekomenduje się korzystanie z czytelni on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS w MS Office 365, której działalność zostanie kontynuowana oraz rozszerzona o pozostałe grupy wiekowe czytelników.
 8. W sytuacji braku lektur szkolnych oraz innych dokumentów bibliotecznych zaleca się korzystanie z zasobów on-line. Adresy bibliotek cyfrowych udostępnione są za pośrednictwem padletu „LEKTURA NA ŚCIANIE” (link na stronie Internetowej Biblioteki Szkolnej).

§ 3.

Godziny otwarcia Biblioteki Szkolnej 

 1. Czytelnikom – uczniom, ich rodzicom i nauczycielom umożliwia się korzystanie z Biblioteki Szkolnej od dnia 15 września 2020r. po zakończeniu „akcji podręcznikowej”. Wcześniej będzie można wypożyczyć jedynie lektury, jednak po skonsultowaniu tytułu z nauczycielem przedmiotu
 2. Harmonogram pracy Biblioteki Szkolnej w systemie stacjonarnym będzie podany do wiadomości czytelników po ustaleniu stałego planu zajęć w bieżącym roku szkolnym.


§ 4. 

           Zasady postępowania ze zbiorami powracającymi do Biblioteki Szkolnej 

(przyjmowanie zwrotów) 

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne zobowiązany jest do: 
 • noszenia maski ochronnej, 
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, 
 • zachowania dystansu przestrzennego - bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 m –  2 m pomiędzy odwiedzającymi Bibliotekę Szkolną, 
 • zachowania ograniczenia ilościowego korzystających z Biblioteki do trzech czytelników przebywających jednocześnie w przestrzeni bibliotecznej, 
 • złożenia zbiorów w pudle oznaczonym właściwym dniem tygodnia.                                                            
      2. Wszyscy czytelnicy Biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych zbiorów po trzech tygodniach od dnia ich    wypożyczenia, a lektur po czterech.  Zabrania się przekazywania zwracanych zbiorów  osobom trzecim. Zwrotów można dokonać również pod nieobecność nauczyciela bibliotekarza stosując się ściśle do zapisów § 4. pkt.1 procedur.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1.       Każdy czytelnik wypożyczający lub zwracający zbiory zachowuje szczególną ostrożność podczas obsługi i postępując zgodnie z ustalonymi i obowiązującymi zasadami dystansu społecznego i zabezpieczeń ochronnych.

 2.     Użytkownik niestosujący się do powyższych wytycznych może zostać pozbawiony możliwości skorzystania z wypożyczalni Biblioteki Szkolnej. Podlega również innym karom przewidzianym w Statucie Szkoły.

 3.       W trakcie epidemii nie przyjmuje się do biblioteki darów.

 4.    Bezpieczne udostępnianie i zwrot podręczników w reżimie sanitarnym określają oddzielne procedury udostępnione na stronie Internetowej Biblioteki Szkolnej i na Facebooku.

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEARZ:                                                                        DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Grażyna Kubica                                                                                       mgr Marzenna WiduchKomentarze

Popularne posty z tego bloga

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ PODRĘCZNIKI SZKOLNE?

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ LEKTURY I INNE KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ?