JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ PODRĘCZNIKI SZKOLNE?

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE!

PROSZĘ, ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PONIŻSZYMI USTALENIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZNEGO ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W OKRESIE EPIDEMII.

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD PRZYJMOWANIA ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO BIBLIOTEKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 im. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

§ 1. 
Postanowienia wstępne. 

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad przyjmowania zwrotów podręczników na koniec roku szkolnego 2019/20 Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej w trakcie epidemii COVID-19, to zapis czynności organizujących bezpieczną obsługę użytkowników Biblioteki Szkolnej podczas zwrotu wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych. 
 2. Ustalenia zawarte w dokumencie stanowią uzupełnienie REGULAMINU WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i obowiązują wszystkich wypożyczających, którymi są uczniowie, ich rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciele.  
 3. Zasady postępowania z podręcznikami po ich trzyletnim użytkowaniu określają oddzielne punkty zawarte w § 4 tej procedury. 

§ 2. 
Zasady bezpiecznego zwrotu wypożyczonych podręczników 
      1.   Uczniowie, ich rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciele przygotowujący się do zwrócenia podręczników są zobowiązani do: 
 • usunięcia foliowych okładek, usunięcia ewentualnych notatek, zwrócenia uwagi na czystość i estetykę książki – do wyprostowania pogiętych kartek, sklejenia rozdarć, 
 • spakowania kompletu do papierowej torby lub opakowania podręczników w papier, opisania paczki na zewnątrz: IMIĘ, NAZWISKO I KLASA. 
 • wypełnienia etykiety zwrotnej wg załączonego wzoru oraz włożenia jej do opakowanego zestawu podręczników (załącznik nr 1.). 
  2. Zwracający wypożyczone podręczniki (uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciele) zobowiązani są do: 
 • noszenia maski ochronnej, 
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły; preferowane jest noszenie rękawiczek ochronnych, 
 • zachowania dystansu przestrzennego - bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 m – 2 m pomiędzy odwiedzającymi szkołę, 
 • zachowania ograniczenia ilościowego przebywających jednocześnie na terenie szkoły, 
 • bezpiecznego opuszczenia szkoły natychmiast po złożeniu spakowanych kompletów podręczników na stolikach w wyznaczonych salach lekcyjnych.

§ 3. 
Zasady bezpiecznego przyjmowania podręczników  
Czynności organizacyjne 

 1. Ustala się czas przyjmowania zwrotów podręczników szkolnych na dni od 19.06.– 26.06.2020r.  
 2. Terminy zwrotu podręczników dla poszczególnych klas ustalają Nauczyciele Wychowawcy, którzy w celu uniknięcia nagromadzenia zwracających wprowadza ustalenia w grafik wg załącznika nr 2 
 3. Wychowawcy poszczególnych klas organizują, a następnie koordynują ruch uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów odnotowując każdą obecność zwracającego (załącznik nr 3.). 
 4. Uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie składają podręczniki na stolikach przy każdym miejscu siedzącym w wyznaczonych salach lekcyjnych. 
 5. Złożone w salach podręczniki podlegają kwarantannie, której okres rekomendowany przez instytucje nadrzędne wynosi 72 godziny (trzy doby) dla powierzchni plastikowych (np. okładki książek) i 24 godziny dla materiałów bibliotecznych z papieru i tektury. 
 6. Odizolowane egzemplarze wychowawcy oznaczają datą rozpoczęcia kwarantanny przyklejając na drzwi kartę informacyjną wg załącznika nr 4. 
 7. Po upływie kwarantanny nauczyciel wychowawca dokonuje wstępnej oceny stanu zwracanych podręczników. Zniszczone egzemplarze wraz z wykazem (załącznik nr 5.przekazuje do biblioteki szkolnej nie później niż 28 sierpnia 2020r. 
 8. Za poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o odpowiedzialności finansowej za niszczone, zagubione/niezwrócone podręczniki jak i egzekwowanie wpłat odpowiada nauczyciel bibliotekarz we współpracy z wychowawcami poszczególnych klas. 

§ 4. 

Zasady postępowania z podręcznikami po ich trzyletnim użytkowaniu 

 1. Ubytkowaniu podlegają podręczniki klas I, IV i VII wprowadzone do księgozbioru biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2017/18. 
 2. Uczniowie w/w klas podręczników nie zwracają.  
 3. Podręczniki klas I, IV i VII pozostające w domach uczniów mogą być w późniejszym terminie przekazane na makulaturę lub służyć jakpomocniczy materiał edukacyjny. 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 
 1. Uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom umożliwia się zwrot wypożyczonych podręczników w kompletach od 19 czerwca 2020r. do końca roku szkolnego – 26 czerwca 2020r.  
 2. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu, nie należy stosować ozonu oraz naświetlać lampami UV. 
 3. Za zniszczone lub zagubione/niezwrócone w terminie podręczniki odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Dokonywanie wpłat na podane poniżej konto odbywa się w ostatecznym terminie do 15 września roku szkolnego 2020/21.                                                                                                                                 Konto nr 62 1050 1214 1000 0023 5611 5606 
 4. Użytkownik niestosujący się do powyższych wytycznych może narazić innych na utratę zdrowia lub zdezorganizować rozpoczęcie nauki w kolejnym roku szkolnym.  


NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:                                                                                   DYREKTOR SZKOŁY: 
mgr Grażyna Kubica                                                                                               mgr Marzenna Widuch Komentarze

Popularne posty z tego bloga

WZÓR ETYKIETY ZWROTNEJ PODRĘCZNIKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

"BOOKSHELF TOUR" - WYCIECZKA PO REGALE Z KSIĄŻKAMI